Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: November 2019
Generated 01-Dec-2019 04:49 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2019
Total Hits 802
Total Files 496
Total Pages 476
Total Visits 405
Total KBytes 2217
Total Unique Sites 249
Total Unique URLs 76
Total Unique Referrers 19
Total Unique User Agents 64
. Avg Max
Hits per Hour 1 23
Hits per Day 26 60
Files per Day 16 43
Pages per Day 15 43
Sites per Day 8 32
Visits per Day 13 25
KBytes per Day 74 246
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61.85% 496
Code 304 - Not Modified 0.37% 3
Code 403 - Forbidden 0.37% 3
Code 404 - Not Found 37.41% 300

Daily usage for November 2019

Daily Statistics for November 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 27 3.37% 12 2.42% 14 2.94% 12 2.96% 16 6.43% 61 2.76%
2 18 2.24% 9 1.81% 9 1.89% 9 2.22% 16 6.43% 19 0.84%
3 23 2.87% 12 2.42% 13 2.73% 10 2.47% 15 6.02% 42 1.90%
4 31 3.87% 19 3.83% 20 4.20% 14 3.46% 23 9.24% 86 3.88%
5 17 2.12% 10 2.02% 11 2.31% 11 2.72% 15 6.02% 35 1.58%
6 14 1.75% 8 1.61% 9 1.89% 9 2.22% 14 5.62% 27 1.23%
7 17 2.12% 9 1.81% 11 2.31% 10 2.47% 13 5.22% 32 1.45%
8 15 1.87% 10 2.02% 10 2.10% 10 2.47% 13 5.22% 47 2.12%
9 27 3.37% 16 3.23% 16 3.36% 14 3.46% 18 7.23% 53 2.40%
10 50 6.23% 32 6.45% 33 6.93% 25 6.17% 32 12.85% 200 9.03%
11 22 2.74% 16 3.23% 16 3.36% 16 3.95% 18 7.23% 103 4.64%
12 32 3.99% 17 3.43% 17 3.57% 17 4.20% 25 10.04% 62 2.82%
13 21 2.62% 11 2.22% 11 2.31% 10 2.47% 16 6.43% 34 1.51%
14 39 4.86% 28 5.65% 28 5.88% 22 5.43% 26 10.44% 90 4.05%
15 17 2.12% 9 1.81% 9 1.89% 9 2.22% 14 5.62% 24 1.09%
16 25 3.12% 15 3.02% 16 3.36% 15 3.70% 21 8.43% 71 3.20%
17 18 2.24% 11 2.22% 11 2.31% 11 2.72% 16 6.43% 53 2.37%
18 16 2.00% 6 1.21% 7 1.47% 7 1.73% 11 4.42% 28 1.27%
19 19 2.37% 10 2.02% 10 2.10% 10 2.47% 16 6.43% 31 1.39%
20 26 3.24% 14 2.82% 15 3.15% 13 3.21% 20 8.03% 50 2.27%
21 45 5.61% 38 7.66% 27 5.67% 21 5.19% 32 12.85% 246 11.09%
22 25 3.12% 13 2.62% 14 2.94% 11 2.72% 15 6.02% 57 2.58%
23 27 3.37% 19 3.83% 11 2.31% 11 2.72% 16 6.43% 126 5.68%
24 22 2.74% 12 2.42% 11 2.31% 11 2.72% 17 6.83% 81 3.66%
25 20 2.49% 12 2.42% 12 2.52% 11 2.72% 18 7.23% 31 1.38%
26 24 2.99% 19 3.83% 19 3.99% 19 4.69% 22 8.84% 117 5.28%
27 15 1.87% 9 1.81% 10 2.10% 9 2.22% 12 4.82% 36 1.61%
28 34 4.24% 17 3.43% 19 3.99% 18 4.44% 26 10.44% 61 2.74%
29 60 7.48% 43 8.67% 43 9.03% 20 4.94% 28 11.24% 93 4.18%
30 56 6.98% 40 8.06% 24 5.04% 20 4.94% 25 10.04% 223 10.04%

Hourly usage for November 2019

Hourly Statistics for November 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 22 2.74% 0 14 2.82% 0 15 3.15% 2 47 2.13%
1 0 19 2.37% 0 11 2.22% 0 11 2.31% 1 37 1.67%
2 1 58 7.23% 1 36 7.26% 1 30 6.30% 6 179 8.06%
3 1 41 5.11% 0 29 5.85% 0 29 6.09% 6 166 7.47%
4 0 24 2.99% 0 13 2.62% 0 15 3.15% 2 74 3.32%
5 1 34 4.24% 0 24 4.84% 0 18 3.78% 4 132 5.94%
6 1 52 6.48% 1 40 8.06% 0 28 5.88% 8 248 11.18%
7 1 48 5.99% 1 35 7.06% 1 35 7.35% 2 45 2.05%
8 1 46 5.74% 0 21 4.23% 0 22 4.62% 3 95 4.28%
9 0 26 3.24% 0 14 2.82% 0 16 3.36% 2 45 2.04%
10 1 34 4.24% 0 16 3.23% 0 18 3.78% 3 83 3.75%
11 0 28 3.49% 0 14 2.82% 0 15 3.15% 1 30 1.36%
12 0 23 2.87% 0 14 2.82% 0 14 2.94% 1 45 2.02%
13 0 23 2.87% 0 13 2.62% 0 14 2.94% 1 40 1.79%
14 1 34 4.24% 0 17 3.43% 0 18 3.78% 2 45 2.04%
15 1 34 4.24% 0 23 4.64% 0 23 4.83% 4 115 5.21%
16 1 41 5.11% 0 28 5.65% 0 28 5.88% 3 101 4.56%
17 0 29 3.62% 0 16 3.23% 0 16 3.36% 2 58 2.60%
18 1 31 3.87% 0 19 3.83% 0 19 3.99% 3 80 3.63%
19 0 29 3.62% 0 18 3.63% 0 18 3.78% 3 82 3.70%
20 1 45 5.61% 1 33 6.65% 1 32 6.72% 9 261 11.75%
21 0 29 3.62% 0 15 3.02% 0 16 3.36% 1 32 1.46%
22 0 27 3.37% 0 16 3.23% 0 16 3.36% 2 58 2.62%
23 0 25 3.12% 0 17 3.43% 0 10 2.10% 4 119 5.38%

Top 30 of 76 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 169 21.07% 691 31.17% /cgi-bin/gbook.cgi
2 109 13.59% 954 43.04% /
3 15 1.87% 30 1.34% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 9 1.12% 30 1.37% /history.htm
5 6 0.75% 1 0.05% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+翴+縺齴闃�+鐕謽�+儇+闅瀔飶膱
6 5 0.62% 1 0.04% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
7 5 0.62% 1 0.04% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
8 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
10 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
11 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
12 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
13 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚
14 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+существует
15 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
16 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
17 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/join.php
18 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/register
19 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
20 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
21 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: íå íàøëîñü ôîðìû äëÿ îòïðàâêè
22 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
23 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
24 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
25 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
26 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
27 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
28 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
29 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
30 3 0.37% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+Ð½Ð°ÑˆÐ»Ð¾Ñ ÑŒ+формы+Ð´Ð»Ñ +отправки

Top 10 of 76 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 109 13.59% 954 43.04% /
2 169 21.07% 691 31.17% /cgi-bin/gbook.cgi
3 9 1.12% 30 1.37% /history.htm
4 15 1.87% 30 1.34% /cgi-bin/rogbook.cgi
5 6 0.75% 1 0.05% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+翴+縺齴闃�+鐕謽�+儇+闅瀔飶膱
6 5 0.62% 1 0.04% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
7 5 0.62% 1 0.04% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
8 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/
9 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
10 4 0.50% 1 0.03% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 169 21.07% 133 33.42% /cgi-bin/gbook.cgi
2 109 13.59% 104 26.13% /
3 15 1.87% 11 2.76% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 9 1.12% 7 1.76% /history.htm
5 6 0.75% 5 1.26% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+翴+縺齴闃�+鐕謽�+儇+闅瀔飶膱
6 4 0.50% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
7 5 0.62% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
8 4 0.50% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
9 5 0.62% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
10 4 0.50% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+существует

Top 10 of 68 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 169 21.07% 132 33.33% /cgi-bin/gbook.cgi
2 109 13.59% 101 25.51% /
3 15 1.87% 14 3.54% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 9 1.12% 6 1.52% /history.htm
5 6 0.75% 5 1.26% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+翴+縺齴闃�+鐕謽�+儇+闅瀔飶膱
6 4 0.50% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
7 5 0.62% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
8 4 0.50% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
9 5 0.62% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
10 4 0.50% 4 1.01% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+существует

Top 30 of 249 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 20 2.49% 20 4.03% 16 0.71% 1 0.25% 5.188.211.21
2 20 2.49% 14 2.82% 20 0.91% 13 3.21% crawl24.bl.semrush.com
3 20 2.49% 10 2.02% 32 1.43% 10 2.47% crawl6.bl.semrush.com
4 19 2.37% 8 1.61% 24 1.07% 8 1.98% crawl19.bl.semrush.com
5 18 2.24% 11 2.22% 13 0.57% 11 2.72% crawl23.bl.semrush.com
6 17 2.12% 5 1.01% 9 0.43% 5 1.23% crawl20.bl.semrush.com
7 17 2.12% 9 1.81% 31 1.41% 9 2.22% crawl5.bl.semrush.com
8 17 2.12% 5 1.01% 10 0.47% 5 1.23% crawl8.bl.semrush.com
9 17 2.12% 8 1.61% 12 0.55% 8 1.98% crawl9.bl.semrush.com
10 16 2.00% 7 1.41% 22 0.97% 7 1.73% crawl2.bl.semrush.com
11 15 1.87% 7 1.41% 3 0.13% 7 1.73% crawl1.bl.semrush.com
12 15 1.87% 8 1.61% 24 1.08% 8 1.98% crawl12.bl.semrush.com
13 15 1.87% 11 2.22% 38 1.69% 11 2.72% crawl26.bl.semrush.com
14 14 1.75% 7 1.41% 14 0.65% 7 1.73% crawl10.bl.semrush.com
15 14 1.75% 10 2.02% 15 0.67% 10 2.47% crawl11.bl.semrush.com
16 14 1.75% 6 1.21% 3 0.12% 6 1.48% crawl13.bl.semrush.com
17 14 1.75% 7 1.41% 20 0.90% 7 1.73% crawl14.bl.semrush.com
18 14 1.75% 5 1.01% 9 0.39% 5 1.23% crawl17.bl.semrush.com
19 14 1.75% 9 1.81% 15 0.69% 9 2.22% crawl18.bl.semrush.com
20 14 1.75% 9 1.81% 13 0.59% 9 2.22% crawl3.bl.semrush.com
21 14 1.75% 10 2.02% 28 1.28% 10 2.47% crawl4.bl.semrush.com
22 13 1.62% 6 1.21% 12 0.55% 6 1.48% crawl16.bl.semrush.com
23 13 1.62% 8 1.61% 10 0.46% 8 1.98% crawl7.bl.semrush.com
24 12 1.50% 6 1.21% 14 0.63% 6 1.48% 46.229.168.143
25 11 1.37% 9 1.81% 77 3.48% 1 0.25% 124.78.141.154
26 11 1.37% 9 1.81% 77 3.48% 1 0.25% 62.251.83.37
27 11 1.37% 9 1.81% 77 3.48% 1 0.25% 87.65.14.5
28 11 1.37% 6 1.21% 7 0.32% 6 1.48% crawl21.bl.semrush.com
29 11 1.37% 6 1.21% 11 0.49% 6 1.48% crawl22.bl.semrush.com
30 10 1.25% 10 2.02% 34 1.53% 2 0.49% 5.188.210.242

Top 10 of 249 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11 1.37% 9 1.81% 77 3.48% 1 0.25% 124.78.141.154
2 11 1.37% 9 1.81% 77 3.48% 1 0.25% 62.251.83.37
3 11 1.37% 9 1.81% 77 3.48% 1 0.25% 87.65.14.5
4 1 0.12% 1 0.20% 49 2.23% 0 0.00% 111.7.100.24
5 1 0.12% 1 0.20% 49 2.23% 0 0.00% 157.55.39.181
6 1 0.12% 1 0.20% 49 2.23% 0 0.00% 36.99.136.140
7 1 0.12% 1 0.20% 49 2.23% 0 0.00% 54.37.22.169
8 15 1.87% 11 2.22% 38 1.69% 11 2.72% crawl26.bl.semrush.com
9 10 1.25% 10 2.02% 34 1.53% 2 0.49% 5.188.210.242
10 20 2.49% 10 2.02% 32 1.43% 10 2.47% crawl6.bl.semrush.com

Top 19 of 19 Total Referrers
# Hits Referrer
1 659 82.17% - (Direct Request)
2 52 6.48% http://rotterdamch.fhl.net/
3 35 4.36% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
4 9 1.12% http://coutas.biz.ly/cefuroxime/buy-cefuroxime-axetil.html
5 7 0.87% http://forn.snn.gr/cialis/cheap-cialis-daily.html
6 7 0.87% http://singer.exactpages.com/amoxicillin/amoxicillin-recipe.html
7 6 0.75% http://atue.20fr.com/top20/tenuate/medical-treatment.html
8 6 0.75% http://ellas.chez.com/online-pharmacy/cvs-pharmacy-order-online.html
9 4 0.50% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
10 3 0.37% http://bora.125mb.com/tiotropium/corvallis-tiotropium.html
11 3 0.37% http://photos-latis.wz.cz/tussionex/tussionex-pennkine-c3a.html
12 2 0.25% http://ebelin.chez.com/allopurinol/imuran.html
13 2 0.25% http://masson.tekcities.com/ambien/anti-insomnia-drugs.html
14 2 0.25% http://www.google.com.hk
15 1 0.12% http://farine.tekcities.com/tamsulosin/youngstown-tamsulosin.html
16 1 0.12% http://klaauw.itgo.com/provigil/buy-provigil.html
17 1 0.12% http://rcklub.web2001.cz/ephedrine-hcl/ephedrine-hcl-yahoo.html
18 1 0.12% https://registerwebarchieven.nl/register
19 1 0.12% https://www.google.com/

Top 15 of 64 Total User Agents
# Hits User Agent
1 408 50.87% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 46 5.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 28 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 24 2.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 22 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 21 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 19 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
8 18 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
9 16 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 11 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 UBrowser/6.2.4098.3 Safari/537
11 10 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 10 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 10 1.25% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; pl)
14 10 1.25% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 8 1.00% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for November 2019

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 404 50.37% 212 42.74% 445 20.09% Commercial (com)
2 398 49.63% 284 57.26% 1772 79.91% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23