Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 08:10 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 6238
Total Files 5922
Total Pages 5908
Total Visits 1975
Total KBytes 19905
Total Unique Sites 426
Total Unique URLs 70
Total Unique Referrers 22
Total Unique User Agents 137
. Avg Max
Hits per Hour 8 116
Hits per Day 201 552
Files per Day 191 545
Pages per Day 190 544
Sites per Day 13 79
Visits per Day 63 113
KBytes per Day 642 1873
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.93% 5922
Code 304 - Not Modified 0.05% 3
Code 403 - Forbidden 0.18% 11
Code 404 - Not Found 4.84% 302

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 87 1.39% 81 1.37% 78 1.32% 24 1.22% 17 3.99% 368 1.85%
2 105 1.68% 97 1.64% 97 1.64% 25 1.27% 23 5.40% 364 1.83%
3 244 3.91% 237 4.00% 238 4.03% 42 2.13% 32 7.51% 885 4.45%
4 332 5.32% 325 5.49% 325 5.50% 82 4.15% 31 7.28% 1026 5.15%
5 552 8.85% 545 9.20% 544 9.21% 90 4.56% 26 6.10% 1873 9.41%
6 490 7.86% 485 8.19% 485 8.21% 98 4.96% 24 5.63% 1537 7.72%
7 375 6.01% 367 6.20% 367 6.21% 95 4.81% 18 4.23% 1126 5.65%
8 369 5.92% 363 6.13% 365 6.18% 112 5.67% 19 4.46% 1114 5.60%
9 370 5.93% 357 6.03% 360 6.09% 113 5.72% 46 10.80% 1144 5.75%
10 432 6.93% 424 7.16% 419 7.09% 109 5.52% 31 7.28% 1311 6.59%
11 357 5.72% 350 5.91% 352 5.96% 104 5.27% 22 5.16% 1037 5.21%
12 308 4.94% 292 4.93% 296 5.01% 109 5.52% 34 7.98% 969 4.87%
13 232 3.72% 226 3.82% 224 3.79% 82 4.15% 31 7.28% 719 3.61%
14 232 3.72% 230 3.88% 230 3.89% 83 4.20% 22 5.16% 753 3.78%
15 242 3.88% 234 3.95% 226 3.83% 74 3.75% 17 3.99% 832 4.18%
16 182 2.92% 178 3.01% 176 2.98% 65 3.29% 22 5.16% 580 2.92%
17 184 2.95% 180 3.04% 180 3.05% 55 2.78% 19 4.46% 566 2.84%
18 84 1.35% 69 1.17% 70 1.18% 52 2.63% 50 11.74% 232 1.17%
19 80 1.28% 64 1.08% 65 1.10% 41 2.08% 36 8.45% 240 1.21%
20 87 1.39% 76 1.28% 76 1.29% 37 1.87% 23 5.40% 264 1.33%
21 68 1.09% 51 0.86% 51 0.86% 31 1.57% 31 7.28% 210 1.05%
22 67 1.07% 58 0.98% 58 0.98% 31 1.57% 22 5.16% 207 1.04%
23 63 1.01% 51 0.86% 52 0.88% 36 1.82% 37 8.69% 187 0.94%
24 131 2.10% 116 1.96% 116 1.96% 89 4.51% 79 18.54% 402 2.02%
25 68 1.09% 56 0.95% 57 0.96% 35 1.77% 30 7.04% 256 1.28%
26 89 1.43% 75 1.27% 72 1.22% 45 2.28% 31 7.28% 375 1.89%
27 80 1.28% 65 1.10% 65 1.10% 41 2.08% 32 7.51% 279 1.40%
28 70 1.12% 52 0.88% 45 0.76% 29 1.47% 27 6.34% 240 1.21%
29 82 1.31% 67 1.13% 67 1.13% 40 2.03% 35 8.22% 259 1.30%
30 103 1.65% 90 1.52% 90 1.52% 76 3.85% 66 15.49% 328 1.65%
31 73 1.17% 61 1.03% 62 1.05% 38 1.92% 28 6.57% 219 1.10%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 322 5.16% 10 313 5.29% 10 310 5.25% 36 1103 5.54%
1 6 215 3.45% 6 205 3.46% 6 206 3.49% 21 666 3.35%
2 14 445 7.13% 13 432 7.29% 14 435 7.36% 48 1487 7.47%
3 7 242 3.88% 7 224 3.78% 7 226 3.83% 24 747 3.75%
4 8 271 4.34% 8 257 4.34% 8 258 4.37% 27 823 4.13%
5 7 228 3.66% 6 215 3.63% 6 216 3.66% 23 700 3.52%
6 10 327 5.24% 10 313 5.29% 10 310 5.25% 36 1113 5.59%
7 8 262 4.20% 8 248 4.19% 8 249 4.21% 26 815 4.09%
8 7 232 3.72% 7 226 3.82% 7 226 3.83% 24 735 3.69%
9 6 212 3.40% 6 199 3.36% 6 198 3.35% 22 685 3.44%
10 7 239 3.83% 7 223 3.77% 6 215 3.64% 24 742 3.73%
11 6 210 3.37% 6 201 3.39% 6 201 3.40% 20 635 3.19%
12 7 245 3.93% 7 228 3.85% 7 230 3.89% 24 737 3.70%
13 9 282 4.52% 8 265 4.47% 8 262 4.43% 28 872 4.38%
14 7 222 3.56% 6 207 3.50% 6 208 3.52% 22 674 3.39%
15 7 243 3.90% 7 236 3.99% 7 237 4.01% 25 782 3.93%
16 10 320 5.13% 9 297 5.02% 9 281 4.76% 34 1055 5.30%
17 7 226 3.62% 7 221 3.73% 7 222 3.76% 24 731 3.67%
18 7 242 3.88% 7 231 3.90% 7 232 3.93% 23 722 3.63%
19 8 259 4.15% 7 239 4.04% 7 244 4.13% 29 902 4.53%
20 8 268 4.30% 8 255 4.31% 8 256 4.33% 28 860 4.32%
21 8 259 4.15% 7 245 4.14% 7 243 4.11% 29 900 4.52%
22 7 217 3.48% 6 206 3.48% 6 207 3.50% 22 670 3.37%
23 8 250 4.01% 7 236 3.99% 7 236 3.99% 24 747 3.75%

Top 30 of 70 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5564 89.20% 18010 90.48% /cgi-bin/gbook.cgi
2 141 2.26% 1260 6.33% /
3 34 0.55% 82 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 16 0.26% 47 0.24% /history.htm
5 7 0.11% 63 0.32% /rotterdamch.fhl.net
6 5 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/
7 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
8 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
11 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
12 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�å+������ü+����û+��ÿ+�������è
13 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/register.php
14 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result:
15 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
16 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
17 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
18 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
19 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
20 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
21 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
22 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚
23 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+íå+íàøëîñü+ôîðìû+äëÿ+îòïðàâêè
24 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+嚙踝蕭嚙踝蕭矇+嚙踝蕭嚙踝蕭礙+嚙踝蕭疇+嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙衛�
25 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+苤�匾�+苤��+苤��繞�繕+苤�苤�苤�匾菩-﹦€×菩﹦€�
26 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
27 3 0.05% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/trackback/
28 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ç¿´ 縺齴闃� é •è¬½ï¿½ 儇 闅瀔飶膱
29 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
30 2 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Top 10 of 70 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5564 89.20% 18010 90.48% /cgi-bin/gbook.cgi
2 141 2.26% 1260 6.33% /
3 34 0.55% 82 0.41% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 7 0.11% 63 0.32% /rotterdamch.fhl.net
5 16 0.26% 47 0.24% /history.htm
6 5 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/
7 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
8 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 4 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Top 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5564 89.20% 1722 87.41% /cgi-bin/gbook.cgi
2 141 2.26% 126 6.40% /
3 34 0.55% 12 0.61% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 16 0.26% 9 0.46% /history.htm
5 5 0.08% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/
6 3 0.05% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
7 4 0.06% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
8 3 0.05% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 3 0.05% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
10 4 0.06% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки

Top 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5564 89.20% 1725 87.70% /cgi-bin/gbook.cgi
2 141 2.26% 118 6.00% /
3 34 0.55% 12 0.61% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 16 0.26% 10 0.51% /history.htm
5 5 0.08% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/
6 3 0.05% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
7 4 0.06% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: é ê å ò
8 3 0.05% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
9 3 0.05% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ����é ����ê ��å ���������ò
10 4 0.06% 3 0.15% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки

Top 30 of 426 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 942 15.10% 942 15.91% 2709 13.61% 260 13.16% 195.154.170.194
2 880 14.11% 880 14.86% 2530 12.71% 237 12.00% 195.154.183.5
3 855 13.71% 855 14.44% 2472 12.42% 231 11.70% 62.210.202.98
4 572 9.17% 571 9.64% 1488 7.48% 153 7.75% 195.154.181.60
5 361 5.79% 361 6.10% 1407 7.07% 64 3.24% 5.188.210.57
6 254 4.07% 254 4.29% 1005 5.05% 84 4.25% 5.188.210.56
7 218 3.49% 218 3.68% 886 4.45% 88 4.46% 5.188.210.61
8 182 2.92% 182 3.07% 752 3.78% 81 4.10% 5.188.210.242
9 182 2.92% 182 3.07% 753 3.78% 83 4.20% 5.188.210.79
10 101 1.62% 100 1.69% 382 1.92% 2 0.10% 147.75.197.242
11 101 1.62% 100 1.69% 382 1.92% 1 0.05% 147.75.97.166
12 101 1.62% 100 1.69% 383 1.92% 2 0.10% 147.75.97.94
13 101 1.62% 99 1.67% 382 1.92% 1 0.05% 147.75.97.98
14 101 1.62% 101 1.71% 347 1.74% 16 0.81% 5.188.210.83
15 83 1.33% 83 1.40% 343 1.72% 40 2.03% 5.188.210.36
16 55 0.88% 55 0.93% 137 0.69% 19 0.96% 95.216.100.41
17 36 0.58% 34 0.57% 67 0.34% 1 0.05% 62.210.188.240
18 31 0.50% 30 0.51% 56 0.28% 2 0.10% 5.188.211.10
19 31 0.50% 28 0.47% 130 0.65% 3 0.15% 5.188.211.22
20 24 0.38% 20 0.34% 147 0.74% 1 0.05% 175.182.195.195
21 24 0.38% 24 0.41% 69 0.35% 1 0.05% 195.201.159.187
22 23 0.37% 21 0.35% 72 0.36% 3 0.15% 5.188.211.13
23 22 0.35% 12 0.20% 35 0.18% 11 0.56% crawl19.bl.semrush.com
24 18 0.29% 10 0.17% 17 0.09% 10 0.51% crawl5.bl.semrush.com
25 18 0.29% 9 0.15% 31 0.16% 9 0.46% crawl9.bl.semrush.com
26 16 0.26% 5 0.08% 9 0.05% 5 0.25% crawl20.bl.semrush.com
27 15 0.24% 5 0.08% 13 0.06% 5 0.25% crawl2.bl.semrush.com
28 14 0.22% 10 0.17% 81 0.41% 1 0.05% 123.194.177.128
29 14 0.22% 14 0.24% 56 0.28% 5 0.25% 5.188.210.58
30 14 0.22% 8 0.14% 8 0.04% 8 0.41% crawl23.bl.semrush.com

Top 10 of 426 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 942 15.10% 942 15.91% 2709 13.61% 260 13.16% 195.154.170.194
2 880 14.11% 880 14.86% 2530 12.71% 237 12.00% 195.154.183.5
3 855 13.71% 855 14.44% 2472 12.42% 231 11.70% 62.210.202.98
4 572 9.17% 571 9.64% 1488 7.48% 153 7.75% 195.154.181.60
5 361 5.79% 361 6.10% 1407 7.07% 64 3.24% 5.188.210.57
6 254 4.07% 254 4.29% 1005 5.05% 84 4.25% 5.188.210.56
7 218 3.49% 218 3.68% 886 4.45% 88 4.46% 5.188.210.61
8 182 2.92% 182 3.07% 753 3.78% 83 4.20% 5.188.210.79
9 182 2.92% 182 3.07% 752 3.78% 81 4.10% 5.188.210.242
10 101 1.62% 100 1.69% 383 1.92% 2 0.10% 147.75.97.94

Top 22 of 22 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4432 71.05% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
2 1640 26.29% - (Direct Request)
3 90 1.44% http://rotterdamch.fhl.net/
4 16 0.26% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
5 7 0.11% http://keitaro92.free.fr/restoril/bethesda-restoril.html
6 6 0.10% http://monins.snn.gr/percocet/cleocin-cream.html
7 6 0.10% http://www.angelfire.com/ult/shetan/duromine/distributor.html
8 5 0.08% http://aldaz.batcave.net/lorcet/overdose-on-lorcet.html
9 5 0.08% http://oces.tekcities.com/azithromycin/hollywood-azithromycin.html
10 4 0.06% http://audiotweaks.wz.cz/winstrol/anabolic-steroid-use.html
11 4 0.06% http://heiton.chez.com/ephedrine/ephedrine-sellers.html
12 4 0.06% http://kapucinka.szm.com/stavudine/stavudine-medication.html
13 4 0.06% http://ornani.bappy.com/adipex/controlled-drug-substance.html
14 3 0.05% http://morna.czweb.org/adderall/buy-adderall-online-forum.html
15 3 0.05% https://www.google.com/
16 2 0.03% http://balla.atspace.eu/dulcolax/cheap-drugs.html
17 2 0.03% http://splan.latinowebs.com/en/zolpidem/buy-zolpidem-that-works.html
18 1 0.02% http://www.google.com.hk
19 1 0.02% http://www.google.com/
20 1 0.02% http://xn--939an5bm0c12lbyn.kr/셔츠룸-24시간-예약문의/
21 1 0.02% https://covid19-tests.xyz/availability_of_covid_tests_in_the_usa.html
22 1 0.02% https://www.google.com.tw/

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 404 6.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 404 6.48% SearchAtlas.com SEO Crawler
3 379 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 327 5.24% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 241 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 240 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 173 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 120 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 120 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 116 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
11 111 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
12 108 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 108 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 106 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 105 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5899 94.57% 5738 96.89% 19463 97.78% Unresolved/Unknown
2 339 5.43% 184 3.11% 441 2.22% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23