Usage Statistics for rotterdamch.fhl.net

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 16:33 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 4926
Total Files 4619
Total Pages 4570
Total Visits 1830
Total KBytes 16407
Total Unique Sites 417
Total Unique URLs 65
Total Unique Referrers 18
Total Unique User Agents 121
. Avg Max
Hits per Hour 6 693
Hits per Day 164 953
Files per Day 153 936
Pages per Day 152 928
Sites per Day 13 51
Visits per Day 61 86
KBytes per Day 547 3096
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.77% 4619
Code 304 - Not Modified 0.20% 10
Code 403 - Forbidden 0.10% 5
Code 404 - Not Found 5.93% 292

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 129 2.62% 119 2.58% 120 2.63% 46 2.51% 24 5.76% 387 2.36%
2 143 2.90% 131 2.84% 123 2.69% 61 3.33% 51 12.23% 505 3.08%
3 100 2.03% 93 2.01% 93 2.04% 53 2.90% 24 5.76% 314 1.91%
4 112 2.27% 101 2.19% 93 2.04% 49 2.68% 25 6.00% 432 2.63%
5 105 2.13% 92 1.99% 83 1.82% 42 2.30% 31 7.43% 357 2.17%
6 88 1.79% 72 1.56% 49 1.07% 29 1.58% 25 6.00% 403 2.46%
7 155 3.15% 150 3.25% 150 3.28% 69 3.77% 40 9.59% 463 2.82%
8 178 3.61% 167 3.62% 167 3.65% 72 3.93% 30 7.19% 560 3.41%
9 220 4.47% 210 4.55% 211 4.62% 80 4.37% 40 9.59% 757 4.62%
10 252 5.12% 239 5.17% 243 5.32% 79 4.32% 30 7.19% 624 3.80%
11 147 2.98% 138 2.99% 138 3.02% 67 3.66% 31 7.43% 453 2.76%
12 180 3.65% 169 3.66% 171 3.74% 82 4.48% 36 8.63% 569 3.47%
13 168 3.41% 160 3.46% 160 3.50% 86 4.70% 43 10.31% 566 3.45%
14 953 19.35% 936 20.26% 928 20.31% 83 4.54% 42 10.07% 3096 18.87%
15 157 3.19% 147 3.18% 147 3.22% 70 3.83% 36 8.63% 476 2.90%
16 163 3.31% 155 3.36% 155 3.39% 67 3.66% 32 7.67% 515 3.14%
17 158 3.21% 151 3.27% 151 3.30% 72 3.93% 33 7.91% 501 3.05%
18 120 2.44% 113 2.45% 113 2.47% 56 3.06% 35 8.39% 416 2.54%
19 114 2.31% 101 2.19% 103 2.25% 55 3.01% 40 9.59% 336 2.05%
20 112 2.27% 101 2.19% 101 2.21% 55 3.01% 32 7.67% 378 2.30%
21 119 2.42% 105 2.27% 110 2.41% 57 3.11% 38 9.11% 376 2.29%
22 102 2.07% 91 1.97% 92 2.01% 51 2.79% 31 7.43% 342 2.08%
23 103 2.09% 98 2.12% 98 2.14% 50 2.73% 31 7.43% 364 2.22%
24 111 2.25% 98 2.12% 102 2.23% 64 3.50% 42 10.07% 337 2.06%
25 139 2.82% 132 2.86% 133 2.91% 72 3.93% 37 8.87% 510 3.11%
26 98 1.99% 92 1.99% 92 2.01% 44 2.40% 29 6.95% 348 2.12%
27 122 2.48% 115 2.49% 116 2.54% 54 2.95% 30 7.19% 492 3.00%
28 114 2.31% 102 2.21% 94 2.06% 48 2.62% 28 6.71% 457 2.79%
29 142 2.88% 131 2.84% 132 2.89% 69 3.77% 42 10.07% 594 3.62%
30 122 2.48% 110 2.38% 102 2.23% 52 2.84% 33 7.91% 479 2.92%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 142 2.88% 4 129 2.79% 4 129 2.82% 15 461 2.81%
1 5 152 3.09% 4 143 3.10% 4 143 3.13% 18 530 3.23%
2 6 192 3.90% 5 179 3.88% 6 181 3.96% 21 638 3.89%
3 6 202 4.10% 6 189 4.09% 6 190 4.16% 22 648 3.95%
4 5 161 3.27% 4 146 3.16% 4 139 3.04% 18 535 3.26%
5 5 150 3.05% 4 137 2.97% 4 137 3.00% 15 452 2.76%
6 5 158 3.21% 4 146 3.16% 4 147 3.22% 16 483 2.95%
7 5 158 3.21% 4 146 3.16% 4 146 3.19% 16 476 2.90%
8 5 157 3.19% 4 142 3.07% 4 141 3.09% 16 466 2.84%
9 7 214 4.34% 6 198 4.29% 6 199 4.35% 20 602 3.67%
10 6 191 3.88% 5 176 3.81% 5 170 3.72% 22 645 3.93%
11 6 194 3.94% 6 182 3.94% 5 175 3.83% 23 675 4.11%
12 6 199 4.04% 6 182 3.94% 5 167 3.65% 25 747 4.55%
13 6 181 3.67% 5 165 3.57% 5 167 3.65% 19 584 3.56%
14 5 154 3.13% 4 148 3.20% 5 150 3.28% 17 512 3.12%
15 5 157 3.19% 4 145 3.14% 4 146 3.19% 16 468 2.85%
16 5 154 3.13% 4 143 3.10% 4 144 3.15% 18 528 3.22%
17 7 223 4.53% 6 204 4.42% 6 197 4.31% 26 794 4.84%
18 6 182 3.69% 5 171 3.70% 5 171 3.74% 21 624 3.80%
19 5 171 3.47% 5 158 3.42% 5 153 3.35% 22 665 4.05%
20 5 156 3.17% 4 144 3.12% 4 145 3.17% 18 534 3.26%
21 28 862 17.50% 28 849 18.38% 27 834 18.25% 99 2971 18.10%
22 8 252 5.12% 8 243 5.26% 8 243 5.32% 27 820 5.00%
23 5 164 3.33% 5 154 3.33% 5 156 3.41% 18 549 3.35%

Top 30 of 65 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4296 87.21% 14666 89.39% /cgi-bin/gbook.cgi
2 112 2.27% 936 5.71% /
3 31 0.63% 85 0.52% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 11 0.22% 30 0.19% /history.htm
5 4 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
6 4 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: Р Р…Р Вµ нашлось РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№ для отправки
8 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
11 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �� ������� ����� ��� ��������
12 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:++++
13 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+����é+����ê+��å+���������ò
14 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+蠉膰�+襜歞�+鵵�+嚧╝嚦碥殣
15 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+�耨+��嚙賡��蕭嚙�+嚙賡�嚙賡嚙�+餈⊿�嚙�+�蕭�蕭閮結�
16 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/register
17 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
18 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
19 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
20 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 翴 縺齴闃� 鐕謽� 儇 闅瀔飶膱
21 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
22 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈�� 郈��郈��郈�� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��
23 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: 郈��郈��郈��郈���穢 郈��郈��郈��郈���� 郈��郈���� 郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈��郈����
24 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙� �蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭�蕭嚙賡�嚙踝蕭
25 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: ���繕 ���簞苤�疣鉼--� 苤�-﹦€� ���罈苤� ��苤�-匾�
26 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+++++
27 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+Ð½Ð°ÑˆÐ»Ð¾Ñ ÑŒ+формы+Ð´Ð»Ñ +отправки
28 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+такой+топик+уже+Ñ ÑƒÑ‰ÐµÑ Ñ‚Ð²ÑƒÐµÑ‚
29 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+òàêîé+òîïèê+óæå+ñóùåñòâóåò
30 2 0.04% 0 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+Р Р…Р Вµ+нашлось+РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№+для+отправки

Top 10 of 65 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4296 87.21% 14666 89.39% /cgi-bin/gbook.cgi
2 112 2.27% 936 5.71% /
3 31 0.63% 85 0.52% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 11 0.22% 30 0.19% /history.htm
5 4 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
6 4 0.08% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: Р Р…Р Вµ нашлось РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№ для отправки
8 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки
9 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует
10 3 0.06% 1 0.00% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: такой топик уже существует

Top 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4296 87.21% 1644 90.28% /cgi-bin/gbook.cgi
2 112 2.27% 102 5.60% /
3 31 0.63% 10 0.55% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 4 0.08% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
5 4 0.08% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 3 0.06% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:++++
7 3 0.06% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+����é+����ê+��å+���������ò
8 11 0.22% 3 0.16% /history.htm
9 3 0.06% 2 0.11% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: Р Р…Р Вµ нашлось РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№ для отправки
10 3 0.06% 2 0.11% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4296 87.21% 1646 90.44% /cgi-bin/gbook.cgi
2 112 2.27% 96 5.27% /
3 31 0.63% 10 0.55% /cgi-bin/rogbook.cgi
4 11 0.22% 6 0.33% /history.htm
5 4 0.08% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: �å ������ü ����û ��ÿ �������è
6 4 0.08% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/+++++++++++++++++++++++++++++++++++
7 3 0.06% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:++++
8 3 0.06% 3 0.16% /cgi-bin/gbook.cgi/++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+����é+����ê+��å+���������ò
9 3 0.06% 2 0.11% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: Р Р…Р Вµ нашлось РЎвЂћР С•РЎР‚Р С РЎвЂ№ для отправки
10 3 0.06% 2 0.11% /cgi-bin/gbook.cgi/ Result: не нашлось формы для отправки

Top 30 of 417 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 779 15.81% 779 16.87% 2200 13.41% 273 14.92% 62.210.202.98
2 776 15.75% 773 16.74% 2564 15.62% 1 0.05% 37.60.194.161
3 479 9.72% 479 10.37% 1381 8.42% 151 8.25% 195.154.183.5
4 276 5.60% 276 5.98% 1142 6.96% 88 4.81% 5.188.210.8
5 241 4.89% 241 5.22% 977 5.96% 103 5.63% 5.188.210.56
6 210 4.26% 210 4.55% 867 5.29% 94 5.14% 5.188.210.79
7 203 4.12% 203 4.39% 594 3.62% 101 5.52% 62.210.202.34
8 200 4.06% 200 4.33% 828 5.04% 94 5.14% 5.188.210.61
9 197 4.00% 197 4.26% 811 4.94% 96 5.25% 5.188.210.242
10 174 3.53% 174 3.77% 716 4.37% 85 4.64% 5.188.210.36
11 130 2.64% 130 2.81% 539 3.29% 63 3.44% 5.188.210.58
12 87 1.77% 87 1.88% 190 1.16% 29 1.58% 195.154.181.60
13 44 0.89% 42 0.91% 165 1.00% 1 0.05% 3.235.30.155
14 29 0.59% 29 0.63% 19 0.11% 5 0.27% 151.80.39.235
15 28 0.57% 27 0.58% 17 0.10% 6 0.33% 5.196.87.149
16 26 0.53% 21 0.45% 170 1.03% 1 0.05% 125.227.7.151
17 20 0.41% 10 0.22% 24 0.15% 10 0.55% 213.180.203.172
18 20 0.41% 10 0.22% 42 0.25% 10 0.55% crawl21.bl.semrush.com
19 20 0.41% 10 0.22% 26 0.16% 10 0.55% crawl6.bl.semrush.com
20 19 0.39% 17 0.37% 107 0.65% 1 0.05% 86.91.165.25
21 18 0.37% 6 0.13% 18 0.11% 6 0.33% crawl11.bl.semrush.com
22 18 0.37% 10 0.22% 39 0.24% 10 0.55% crawl20.bl.semrush.com
23 17 0.35% 13 0.28% 43 0.26% 12 0.66% crawl14.bl.semrush.com
24 16 0.32% 12 0.26% 40 0.24% 12 0.66% crawl13.bl.semrush.com
25 16 0.32% 8 0.17% 28 0.17% 8 0.44% crawl23.bl.semrush.com
26 16 0.32% 11 0.24% 30 0.18% 11 0.60% crawl5.bl.semrush.com
27 16 0.32% 10 0.22% 36 0.22% 10 0.55% crawl7.bl.semrush.com
28 15 0.30% 7 0.15% 23 0.14% 7 0.38% crawl12.bl.semrush.com
29 14 0.28% 10 0.22% 81 0.49% 1 0.05% 1.171.252.233
30 14 0.28% 10 0.22% 26 0.16% 10 0.55% crawl19.bl.semrush.com

Top 10 of 417 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 776 15.75% 773 16.74% 2564 15.62% 1 0.05% 37.60.194.161
2 779 15.81% 779 16.87% 2200 13.41% 273 14.92% 62.210.202.98
3 479 9.72% 479 10.37% 1381 8.42% 151 8.25% 195.154.183.5
4 276 5.60% 276 5.98% 1142 6.96% 88 4.81% 5.188.210.8
5 241 4.89% 241 5.22% 977 5.96% 103 5.63% 5.188.210.56
6 210 4.26% 210 4.55% 867 5.29% 94 5.14% 5.188.210.79
7 200 4.06% 200 4.33% 828 5.04% 94 5.14% 5.188.210.61
8 197 4.00% 197 4.26% 811 4.94% 96 5.25% 5.188.210.242
9 174 3.53% 174 3.77% 716 4.37% 85 4.64% 5.188.210.36
10 203 4.12% 203 4.39% 594 3.62% 101 5.52% 62.210.202.34

Top 18 of 18 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3690 74.91% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/gbook.cgi
2 1043 21.17% - (Direct Request)
3 114 2.31% http://rotterdamch.fhl.net/
4 11 0.22% http://rotterdamch.fhl.net/cgi-bin/rogbook.cgi
5 10 0.20% http://gunuz.atspace.cc/orlistat/
6 9 0.18% http://rca.wz.cz/yasmin/yasmin-abdel-aziz.html
7 8 0.16% http://ornani.bappy.com/tadalafil/tadalafil-generic-equivalent.html
8 7 0.14% http://rotterdamch.fhl.net/history.htm
9 7 0.14% https://www.google.com/
10 5 0.10% http://margot.00author.com/percodan/percodan-twitter.html
11 5 0.10% http://studene.wz.cz/tenuate/tenuate-75mg.html
12 4 0.08% http://meduna.chez.com/cytomel/cytomel-at-low-prices.html
13 4 0.08% http://wisent.medianewsonline.com/methotrexate/acute-childhood-leukemia.html
14 3 0.06% http://alegi.latinowebs.com/promo/online-pharmacy/buy-online-pharmacy.html
15 2 0.04% http://ahem.20fr.com/next/overseas-pharmacy/lowest-price.html
16 2 0.04% http://senninha.bizhosting.com/clobetasol/clobetasol-gel.html
17 1 0.02% https://m.baidu.com/
18 1 0.02% rotterdamch.fhl.net/.git/config

Top 15 of 121 Total User Agents
# Hits User Agent
1 776 15.75% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0-LBS-2016-02 +https://www.kb.nl/contact)
2 374 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 272 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 232 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 217 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 139 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 121 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 93 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
9 91 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 76 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
11 73 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 73 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 72 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 71 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 67 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for April 2020

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4528 91.92% 4392 95.09% 15635 95.30% Unresolved/Unknown
2 398 8.08% 227 4.91% 772 4.70% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23